ผลการค้นหา : ปรัชญาและจริยศาสตร์

การบรรยายพิเศษในเรื่องเกณฑ์ตัดสินความดีตามหลักพุทธจริยศาสตร์
วันเสาร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๑๕ น. เป็นต้นไป ได้รับเชิญบรรยายพิเศษในเรื่องเกณฑ์ตัดสินความดีตาม ...
2022-04-18 10:16:21
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา “นายจักรพงษ์ ทิพสูงเนิน”
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา “นายจักรพงษ์ ทิพสูงเนิน” หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปร ...
2022-03-31 10:27:35
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 12 มีนาคม 2565 อาจารย์ผู้สอน : ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 12 มีนาคม 2565 อาจารย์ผู้สอน : ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ บรรยายใ ...
2022-03-16 12:20:27
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 13 มีนาคม 2565 อาจารย์ผู้สอน : ดร.รวิช ตาแก้ว
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 13 มีนาคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น. อาจารย์ผู้สอน : ดร.รวิช ตาแก ...
2022-03-16 12:33:39
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 5 มีนาคม 2565
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 5 มีนาคม 2565 อาจารผู้สอน : ศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ บรรยายในหั ...
2022-03-07 15:21:28
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 6 มีนาคม 2565
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 6 มีนาคม 2565 อาจารผู้สอน : ดร.รวิช ตาแก้ว บรรยายในหัวข้อ &ldqu ...
2022-03-07 15:26:55
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ บั ...
2022-02-24 13:03:48
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 23 มกราคม 2565
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 23 มกราคม 2565 เวลา 13.30-16.30 น. อาจารผู้สอน : ดร.เมธา หริมเท ...
2022-01-24 14:08:38