ผลการค้นหา : ประชุมอำนวยการ

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2563
วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที ...
2020-12-16 14:41:19
มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แด่กรรมการอำนวยการฯ เนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564
ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นตัวแทนบัณฑิตวิทยาลัย มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่แด่กร ...
2020-12-16 14:46:46
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2563
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบด ...
2020-11-09 16:27:16
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2563
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีม ...
2020-11-18 10:26:20
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2563
วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ...
2020-10-08 09:22:03
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ...
2020-10-08 10:02:47
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ...
2020-09-16 11:00:21
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีม ...
2020-09-03 15:22:32
แสดงความยินดีแด่รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ กรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีเป็นตัวแทนคณะกรรมการอำนวยบัณฑิตวิทยาลัยมอบช่อดอกไม้ ...
2020-09-03 14:59:42
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธา ...
2020-09-02 10:28:14