ผลการค้นหา : ประชุมวิชาการ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2563
วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิท ...
2020-09-16 11:19:34
ภาพการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 "Graduate School Conference 2019" 15 พฤศจิกายน 2562
ภาพการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 3 "Graduate School Conference 2019" เมื่อวันที่ 15 ...
2020-01-09 17:07:12
พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 Graduate School Conference 2019
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามอบหมายให้ รศ.ดร.สมเดช รุ่ ...
2020-01-09 16:53:00
การประชุมวิชาการระดับชาติ "การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครั้งที่ 3" ประจำปี 2562
รศ.ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ กรรมการสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์บทความในงาน ...
2019-08-08 16:13:40