ผลการค้นหา : ประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564
มหาวิทยาลัยมหิดล จะดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564 ...
2021-05-11 11:47:22
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2564
สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลท ...
2021-03-25 12:44:19
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญนักวิชาการ นัก ...
2021-02-22 09:38:56
ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเป็นประธานในการเปิดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12
วันที่ 15 มกราคม 2564 อธิการบดีมอบหมายให้ ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเป็นประธ ...
2021-01-27 10:29:28
บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12
วันที่ 15 มกราคม 2564 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั ...
2021-01-27 10:36:49
พิธีเปิดงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12 และบันทึกการนำเสนอ
พิธีเปิดงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12บันทึกการนำเสนอห้อง Inter ...
2021-01-27 15:56:29
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมเตรียมค ...
2021-01-12 14:10:50