ผลการค้นหา : ประชุมบุคลากร

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 4/2563
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ...
2020-09-03 15:07:41
บัณฑิตวิทยาลัยประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการป ...
2020-09-03 11:24:15
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานใ ...
2020-09-02 10:24:14
บัณฑิตวิทยาลัยประชุมติดตามการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานใน ...
2020-02-11 15:41:33
บัณฑิตวิทยาลัยประชุมบุคลากรสายสนับสนุนทุกสังกัดของบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานในการป ...
2020-03-17 12:41:45
บัณฑิตวิทยาลัยประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 10/2562
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมายให้ อ.ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองค ...
2020-01-09 17:36:29
บัณฑิตวิทยาลัยประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 9/2562
วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานในการป ...
2020-01-09 16:40:28
บัณฑิตวิทยาลัยประชุมบุคลากรสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย วาระพิเศษ
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานในการป ...
2019-10-16 15:38:02
บัณฑิตวิทยาลัยประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 7/2562
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมบุคลากรสายสนุนวิชาการ ครั้งที่ 7/2562 โด ...
2019-08-06 14:52:41
บัณฑิตวิทยาลัยประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมงานคืนสู่เหย้า ครั้งที่ 2
วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 อ.ดร.ธงไชย สุรินทรวรางกูร รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่สำ ...
2019-08-08 14:21:03