ผลการค้นหา : การจัดการความรู้

รายงานผลการจัดการความรู้ (KM) บั ณฑิตวิทยาลัย ประจำ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานผลการจัดการความรู้ (KM) บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566รายงานผลการดำเนินงานการจัดการค ...
2023-08-17 10:51:25
การจัดการความรู้ (KM) บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการจัดการความรู้ (KM) บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565     รายงานผลกา ...
2022-08-19 10:02:08
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการเข้าประชุม การวิธีปฏิบัติในเรื่องกระบวนการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยเข้าประชุมพบผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อติดตาม ...
2019-08-08 11:33:41