หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

นักศึกษาจีน ป.เอก รุ่น 1 เข้าร่วมสังเกตการณ์เรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
25 กรกฎาคม 66นักศึกษาจีน ป.เอก รุ่น 1 เข้าร่วมสังเกตการณ์เรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุ ...
2023-08-03 16:02:37
แจ้งบัณฑิตทุกท่านในวันซ้อมย่อย-ซ้อมใหญ่
แจ้งบัณฑิตทุกท่านในวันซ้อมย่อย-ซ้อมใหญ่ ...
2023-08-03 15:58:47
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนายอิศเรศ วงศ์ศรัณย์(สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนายอิศเรศ วงศ์ศรั ...
2023-08-03 15:56:02
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นายชาญชัย ศรีภิญโญ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนายชาญชัย ศรีภิญโ ...
2023-08-03 15:52:13
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นายศรายุธ บุญเผือก (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนายศรายุธ บุญเผือ ...
2023-08-03 15:47:32
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนางสาวปนัฏฐา สุนทรมัจฉะ(สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนางสาวปนัฏฐา สุนท ...
2023-08-03 15:44:34
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางสาวณัฐกานต์ แย้มชื่น (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนางสาวณัฐกานต์ แย ...
2023-08-03 15:41:48
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางสาวกุลปรียา ยะศะนพ (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (แผน ก) ของนางสาวกุลปรียา ยะ ...
2023-08-03 15:38:34
การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของ Mrs. Zhang, Longjiao (สาขาวิชาบริหารการศึกษา)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (แผน ข) ของ Mrs. Zhang, ...
2023-08-03 15:30:06
การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของ Miss Chen Lin (สาขาวิชาบริหารการศึกษา)
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ (แผน ข) ของ Miss Chen Li ...
2023-08-03 15:26:11
ข่าวย้อนหลัง