หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศมหาวิทยาลัย > มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้ รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
มาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ได้ รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-04-01 10:39:17

ประกาศ ม. เรื่อง มาตราการช่วยเหลือ นศ. ที่ได้รับผลกระทบ covid -19 ขยายระยะเวลาชำระค่าลงทะเบียน 2/2564 ออกไปจนถึง 26 มิถุนายน 2565