Home > News > Events > บัณฑิตวิทยาลัยประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 10/2562
บัณฑิตวิทยาลัยประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 10/2562

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2019-11-27 12:41:21

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมายให้ อ.ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานในการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562