Home > News > Events > สื่อเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง การนวดเพื่อสุขภาพ
สื่อเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง การนวดเพื่อสุขภาพ

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-06-27 09:54:18


บัณฑิตวิทยาลัยร่วมมือกับเครือข่ายสมาคมวิชาชีพ สมาคมแพทย์อายุรเวทแผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) โดยการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เกี่ยวกับการนวดเพื่อสุขภาพ#เครือข่ายสมาคม #นวดเพื่อสุขภาพ #สื่อการเรียนรู้