Home > News > Events > สื่อเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง การส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน
สื่อเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง การส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-06-27 09:36:10


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมมือกับเครือข่ายชุมชน หมู่บ้านสระนา โดยการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน #ผลิตภัณฑ์ชุมชน #สื่อการเรียนรู้