Home > News > Events > อุปนายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย ได้เข้าพบและมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวรีย์ ยอดฉิม (ประธานสาขาวิชาภาษาศาสตร์)
อุปนายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย ได้เข้าพบและมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวรีย์ ยอดฉิม (ประธานสาขาวิชาภาษาศาสตร์)

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-01-26 20:07:07

วันที่ 13 มกราคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ นายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ บุรีภักดี อุปนายกสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย ได้เข้าพบและมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวรีย์ ยอดฉิม (ประธานสาขาวิชาภาษาศาสตร์) เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา