Home > News > Events > บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 10/2561
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 10/2561

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2018-09-17 14:51:07

วันที่ 17 กันยายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561 โดยมี รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งการประชุมในวันนี้ มีวาระการพิจารณาบทคัดย่อของนักศึกษาระดับปริญญาเอก แผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นต้น