Home > News > Events > ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-06-10 10:59:32

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์