Home > News
News

รับมอบหนังสือ ตำรา จาก ศ.ดร.สิน พันธุ์พินิจ กรรมการสภาวิชาการ
วันที่ 5 มกราคม 2564 ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ รับมอบหนังสือ ตำรา จาก ศ.ดร.สิน พันธุ์พินิจ กรรมกา ...
2021-01-12 13:06:53
แสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย แสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ เนื ...
2021-01-12 12:55:26
สวนสุนันทาแต่งตั้งรักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยใหม่ 3 แห่ง
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ได้อนุ ...
2021-01-12 11:58:28
สภาสวนสุนันทามีมติแต่งตั้ง คณบดีโลจิสติกส์-สหเวช-บัณฑิตวิทยาลัย และผอ.สถาบันวิจัย-สำนักศิลปะฯ
สภาสวนสุนันทามีมติแต่งตั้ง คณบดีโลจิสติกส์-สหเวช-บัณฑิตวิทยาลัย และผอ.สถาบันวิจัย-สำนักศิลปะฯสภามหาว ...
2021-01-12 11:55:58
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีฝ่ายบร ...
2021-01-12 11:53:17
Archive News