Home > News > New Student Admission
New Student Admission

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล ...
2020-12-19 15:45:57
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2563กำหนดการสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษ ...
2020-11-23 14:15:20
List of eligible candidates for Graduate School entrance examination for semester 2/2020
กำหนดการห้องสอบและเวลาสอบคัดเลือกรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียน ...
2020-11-12 14:01:10
Admission 2/2563
รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/256315 กันยายน 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมTel: 0 ...
2020-10-08 13:41:48
List of eligible applicants for graduate study 2/2019 semester
List of eligible applicants for graduate study 2/2019 semesterกำหนดการสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกระด ...
2020-01-13 09:54:39
List of eligible test for 2/2019 semester
List of eligible test for 2/2019 semesterสรุปผู้สมัคร ห้องสอบสัมภาณ์ ...
2020-01-13 09:55:07
Current News