Home > News
News

ประชาสัมพันธ์งาน “สวนสุนันทา มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 โครงการพี่ส่งน้อง
ประชาสัมพันธ์งาน “สวนสุนันทา มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 โครงการพี่ส่งน้องเรียน จัดขึ้นวันที่ 22 เม ...
2018-03-13 11:38:10
ภาพบรรยากาศการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวอินทุอร ลาเทศ
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวอินทุอร ลาเทศ วิทยานิพนธ ...
2018-03-12 14:24:05
ภาพบรรยากาศการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายกิตติพงษ์ เสนาะสรรพ์
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ นายกิตติพงษ์ เสนาะสรรพ์ วิทยาน ...
2018-03-12 14:19:59
ภาพบรรยากาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ของ คุณศุภรางค์ จันทนรัตน์
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ของ คุณศุภรางค์ จันทนรัตน์ นักศ ...
2018-03-12 14:18:05
ภาพบรรยากาศการสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของ นาง สุมลพร ตะน่าน และ น.ส.กิตติยา รินเพ็ง
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ของ นาง สุมลพร ตะน่าน การค้นคว้ ...
2018-03-12 14:16:09
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๙
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและ ...
2018-03-10 09:55:25
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้มีการจัดมัชณิมนิเทศนักศึกษา
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้มีการจัดมัชณิมนิเทศ ...
2018-03-05 13:34:06
Current News