Home > Event > Academic

วันสุดท้ายยื่นคำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า 1/2563 ที่หลักสูตร
วันสุดท้ายยื่นคำร้องขอลงทะเบียนล่าช้า 1/2563 ที่หลักสูตร ...
10 Aug 20
วันสุดท้ายชำระค่าลงทะเบียน 1/2563
วันสุดท้ายชำระค่าลงทะเบียน 1/2563
31 Aug 20
แก้ไข I ภาคเรียนที่ 2/2562 และ 3/2562
แก้ไข I ภาคเรียนที่ 2/2562 และ 3/2562
2 Oct 20
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน 1/2563
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน 1/2563
25 Oct 20
วันปิดภาคเรียนที่ 1/2563
วันปิดภาคเรียนที่ 1/2563
20 Nov 20
ตรวจสอบผลการเรียนที่ http://reg.ssru.ac.th/
ตรวจสอบผลการเรียนที่ http://reg.ssru.ac.th/ ...
30 Nov 20
Archive event