Home > Video Channel > Relive: ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565
Relive: ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-08-11 21:14:42

Relive: ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 เริ่มเวลา 9.00 เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โดยนักศึกษาใหม่จะได้รู้จักกับคณะผู้บริหาร อาจารย์แต่ละหลักสูตร บรรยายพิเศษ หัวข้อ  

1. การเรียนการสอนในยุค New Normal

2. กระบวนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและส่งเสริมการสร้างคุณภาพบัณฑิต ด้านคุณธรรม จริยธรรม

3. เทคนิคการเรียนให้เกิดสมาธิและปัญญา

4. วิจัยนวัตกรรม: เสาหลักของประเทศที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาควรรู้

5. การสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

6. แนะนำผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ประธานหลักสูตร