Announcement of the list of presenters and Acceptant letter m for 5th National Conference


Announcement of the list of presenters and Acceptant letter m for 5th National Conference

แบบตอบรับ

รองศาสตราจารย์ คณาธิป ทองรวีวงศ์

นายกณิศ สงวนวงศ์

นางสาวนพรัตน์ กาวิโล

นายปิยะ สีดอกบวบ

นางสาวสุดา โลมากิจ

นายการัณยภาส สัมดี

ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรวัฒน์ รำไพ

นางสาวพิมพ์ประไพ ดวงบุบผา

นางสาวเบญจรัตน์ ปฐมสุริยะพร

นางสาวจีรารัตน์ ณ น่าน

นางสาวปภัสชนก น้อยลา

นางสาวฉัฐญา ละม้ายแข

นางสาวมนันญา พลซา

นางสาวทัตพิชา เพ็ญศิริ

นางสาวสุกานดา อินทร์แพทย์

นางสาวณัฐวรา วงษ์ศรีแก้ว

นางสาวณัฏฐ์นรี ละม้ายแข

นายเกรียงไกร บุตะเคียน

นางสาวจันทร์ธิมา สุตะคาน

ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษณ์ ศรีดาจันทร์

นางสาวพิมพ์ทอง พัฒนาประพันธ์

นางสาวปวีณา พลพาลสังข์

นางสาวปรียาภัทร ผายพิมพ์

นางสาวปวีณา พริ้งเพราะ

นางสาวสุภัตรา สกุลแก้ว

นางสาวกาญจนา เจริญสุข

นางสาวเขมจิรา อยู่เจริญ

นางสาวอุลัยวรรณ เทนสุนา

นางจุฑามาศ จุมปู

นางสาวอัจฉราภรณ์ ภิมาลย์

นางสาวชรินทร์ทิพย์ ธาดานิธิภิญโญ

นางสาวสุดารัตน์ ดังชัยภูมิ

Mr. Sun Mengtao

นางสาวพรจิรา เสือประดิษฐ

นางสาวภัทรวดี สีระบุตร

นายอธิพล อรัญเขตคาม

นางสาววรรณนิศา นนทศักดิ์

นางสาวพรพิมล เชื้อพนม

นางสาวชัญญานุช ประครองใจ

นางสาวอาภาพร รันคำภา

นายธีรชัย เปล่งชัย

นางสาวอภิสรา ดาวกระจาย

นายสุรเชษฐ์ วงษ์จำปา

นางสร้อยสุดา ศุภมาตย์

นายกนกศักดิ์ ทินราช

นางสาววราจินต์ สุนทรายน

นางปกีร์ญา กองคำ

นางสาวชวิศา โต๊ะทอง

นางสาวภัทรลดา เกิดกำไร

นายวรินทร ชัยสัมพันธ์สกุล

นางสาวสุธิตา บุญศรี

นายชานนท์ ศุภเลิศ

นางสาวสอลีห๊ะ หลีแจ้

นายรุ่งโรจน์ ศรีสังข์

นายชูเกียรติ เมฆขยาย

นางสาวพัชรี นิลมานนท์

นายธีรพงศ์ อินมี

นายทรงศักดิ์ แซ่เจว

นายปวัน สุขอิ่ม

นางสาวญาณิศา เรืองฤทธิ์

นางสาวปริฉัตร ปักษี

นายชัยรัตน์ ลีจ้อย

นายจิรัฏฐ์ โสดา

นางสาวศรัญญา หนูนาค

นายเอกสิษฐ์ ภูพิชฏาณัฏฐ์

นางสาวสุนารี ตรีวิเชียร

นายนริศ บุญญานุพงศ์

นางสาวเจนจิรา คูณทวี

นางสาวณิชาภา เจริญรัตน์

นายรังสฤษฎ์ เรียนทอง

นางสาวณภัค โรจน์รุ่ง

นายหทัยชนก วีสกุล

นางสาวชริยากรณ์ สายบุญเจียม

นายเนติรัตน์ เทียนไทย

นางสาวชวิศา ทัพใหญ่

นางสาวปริมปภัสร์ หิรัญพงษ์เลิศ

นางสาวศรัญญา ต่อทับ

นางสาวศริณยา บุญสิทธิ์

นางอภิชญา พาสังข์

นางสาววริศรา อเนกธนานนท์

นางสาวปรางค์ใจ ช่วยบุญนาค

นางสาวณัฐณิชา สมฤทธิ์

นางสาวอรนิชา เปลี่ยนขำ

Miss Yanmi Wang

Miss Shuting Qin

นายพลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธฺ์

นางสาวนัธฐ์นัชชา สินเจริญเอก

นายปราโมทย์ โฮมแพน

นายนนทพัทธ์ ยั้งประยุทธ์

Miss Xiang Xiao

นายวิสะรุต อิ่มเอิบ

นายเมธวัจน์ อภิพัฒน์ชุติโชติ

นางสาวสุชัญญา พงศ์เตรียง

Miss Lin Minxin

Miss Liuping Qin

นางสาวกรกนก ปาติปา

นางสาวเมธาวี ดวงสวัสดิ์

นางอุษณีย์ พัฒโน ภัทรปีติกุล

นางสาวธัชวรรณ คณะรัฐ

Miss Ruixue Hu

Miss Fulin Tang

นางสาวศศิกานต์ ขาวเสน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชาภัทร บุญรัตน์

Miss Yongping Lu

นายพีรพัฒน์ ตันเจริญ

นางสาวณัฏฐากูร กาลเขว้า

นางสาวสุมลณาฏ จีรปีติกุล

นางสาวอรอูรา ครุฑมณี

นายอนวัช ทิพย์ประเสริฐ

นางสาวภัทรานิษฐ์ สุวรรณรัตน์

Ms. Ruiyan Li

นางสาวชัชญากา อมรบุญชัย

นางสาววรรณลักษณ์ รู้อยู่

นางสุภาวดี สุทธิรักษ์

นางสาววิไลนุช โชคถาวรเจริญ

นายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม

นายวีรภัทร อารีรอบ

นางสาวดลฤดี ศรีมันตะ

นางสาวศรัณยา วิบูลวัชร

นางสาวณัฐรินทร์ ชูมาก

นายชาคริตส์ ปานผ่อง

นายเบญจ์ กิติคุณ

นางสาวรุจิรัตน์ จันทะคุณ

นางสาวสาริยา ใคลคลาย

นางสาวสุภัททา พูลบุญ

พันเอกเกรียงศักดิ์ แดงประเสริฐ

นางสาวนันท์วภัส ชัยเลิศวราภัทร์

นายเหมชาติ สุวพิศ

นายพงษ์สุระ คู่พงศกร

นางสาวอริสา โตเครือ

นางประทุมทอง ไตรรัตน์

นางสาวศิริเกษ แซ่ฟุ้ง

นางสาวพรเพ็ญ อ้นประวัติ

นางสาวเจนณลี ยศไชยวิบูลย์

นายคทาธร ดำรงศิริกูล

นายชนาธิป วัชรกมล

นางสาวโสภิดา ขาวหนูนา

นางสาวอรพิน ทรัพยากร

นางจิราวรรณ ลาดนาเลา

นายวรพล หิตามาตา

นางสาวฉัตรแก้ว โกลากิจ