Home > News > Events > ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-01-12 16:52:28

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

???? ภาพ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนอุปกรณ์