Home > News > Thesis Proposal Examinations-Thesis/IS Examination > นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
นักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2018-09-08 12:15:39

วันที่ 7 กันยายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จำนวน 3 คน ได้แก่ นายธนโรจน์ ทิมอุดม, นายปราชญา เทียมผาสุข และ นางสาวอิสรีย์ จิตต์สมนึก โดยคณะกรรมการสอบในครั้งนี้ได้แก่

1. รศ.พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย ประธานกรรมการสอบ

2. ดร.เภสัชกรหญิง วรัญญา อรุโณทยานันท์ กรรมการผู้ทรงเฉพาะด้าน

3. ดร.สมรวย อภิชาติบุตรพงศ์ กรรมการผู้ทรงเฉพาะด้านระเบียบวิธีวิจัย

4. ผศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ กรรมการและเลขานุการ