Home > News > Events > เอกสารประกอบการบรรยายโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2018-08-06 08:50:10

เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง ความสำคัญของภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดย อ.นฤมล ชมโฉม

คลิ๊ก.....https://drive.google.com/open?id=1Faoc_Vd84M7JG9M2L66bSl42SCVw7g6U

เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดย อ.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์

คลิ๊ก.....https://drive.google.com/open?id=1qVdxqwxUCqlYXz037HCe2iZ7hN5sbs94

เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ เรื่อง จริยธรรมวิจัยสำหรับบัณฑิตศึกษา โดย ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม

คลิ๊ก.....https://drive.google.com/open?id=127E5Zv4lLht7FmT9KdGbVsVtusnLYUqV