Home > News > Events > บัณฑิตวิทยาลัยประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 9/2562
บัณฑิตวิทยาลัยประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 9/2562

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2019-10-31 14:09:44

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานในการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2562 ซึ่งการประชุมในคราวนี้มีวาระที่สำคัญ ได้แก่ โครงการกิจกรรม 5ส Big Cleaning Day การเตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดโครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3