Home > News > Thesis Proposal Examinations-Thesis/IS Examination > ขอแสดงความยินดีกับ นายวุฒิกร มะลิคง
ขอแสดงความยินดีกับ นายวุฒิกร มะลิคง

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-03-31 11:11:19

ขอแสดงความยินดีกับ นายวุฒิกร มะลิคง นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ในชื่อเรื่อง "การคำนวณความเร็วของรถจักรยานยนต์จากภาพเคลื่อนไหวและโปรแกรม Google Earth" ในวันเสาร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 26107 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกดังนี้

1. รศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที   ประธานกรรมการ

2. พล.ต.ต.ดร.ชูชาติ โชคสถาพร   ผู้ทรงคุณวุฒิ

3. ผศ.ดร.กิตติยาพร สิงห์สัมพันธ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ

4. ดร.ณิช วงศ์ส่องจ้า   กรรมการและเลขานุการ


https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.4468784996505427/4468784196505507/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th