Home > News > Thesis Proposal Examinations-Thesis/IS Examination > ขอแสดงความยินดีกับ ร.ต.อ.เกริกฤทธิ์ มณีจักร
ขอแสดงความยินดีกับ ร.ต.อ.เกริกฤทธิ์ มณีจักร

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-03-31 11:02:35

ขอแสดงความยินดีกับ ร.ต.อ.เกริกฤทธิ์ มณีจักร นักศึกษาระดับแริญญาเอก ที่ผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ในชื่อเรื่อง "การตรวจพิสูจน์คราบยาบ้าบนบรรจุภัณฑ์พลาสติกจากพยานวัตถุด้วยนวัตกรรมชิปขยายสัญญาณบนพื้นผิวของรามาน" ในวันเสาร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 26107 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกดังนี้

1. รศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที   ประธานกรรมการ

2. พล.ต.ต.ดร.ชูชาติ โชคสถาพร   ผู้ทรงคุณวุฒิ

3. ผศ.ดร.กิตติยาพร สิงห์สัมพันธ์   ผู้ทรงคุณวุฒิ

4. ดร.ณิช วงศ์ส่องจ้า   กรรมการและเลขานุการ


www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th