Home > News > Events > ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-07-30 12:55:39

บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิเศษ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยในโอกาสที่ได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งเป็น รองศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ และขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1852692624919213&set=a.111229435732216

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th