Home > News > Events > ขอแสดงความยินดี กับ ดร.สุดาวรรณ สมใจ ในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขอแสดงความยินดี กับ ดร.สุดาวรรณ สมใจ ในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2019-10-29 15:21:28

บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุดาวรรณ สมใจ ในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในคราวประชุมครั้งที่ 10  / 2562 วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 รวมไปถึงอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย