Home > News > Events > ภาพบรรยากาศการสอนนักศึกษาแบบออนไลน์ วิชาEAD6617 สัมมนาการบริหารการศึกษา
ภาพบรรยากาศการสอนนักศึกษาแบบออนไลน์ วิชาEAD6617 สัมมนาการบริหารการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-04-30 10:26:54

ภาพบรรยากาศการสอนนักศึกษาแบบออนไลน์ วิชา EAD6617 สัมมนาการบริหารการศึกษา ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ เป็นผู้สอน