Home > News > Events > Office of Arts and Culture invited SSRU Staff to participate in the worship and merit-making ceremony of Thaksinupan, Queen Sunantha Kumarirat Ratchathewi.
Office of Arts and Culture invited SSRU Staff to participate in the worship and merit-making ceremony of Thaksinupan, Queen Sunantha Kumarirat Ratchathewi.

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-01-09 16:26:44

⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜
๑๕๙ ปี วันพระราชสมภพ
สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜ ⚜

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ในวันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยในปีนี้จะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ ๑๕๙ ปี (กิจกรรมตามตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ)

ผู้สนใจร่วมทำบุญถวายผ้ามหาบังสุกุล เครื่องไทยธรรม และปัจจัยถวายพระ สามารถติดต่อได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โทร. ๐๒-๑๖๐-๑๒๑๖

กำหนดการ 

๐๗.๐๐ น. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า นักเรียน นักศึกษา และผู้มีเกียรติพร้อมกัน
ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ

๐๗.๑๕ น. นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี นายกสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทาฯ
ผู้บริหาร คณาจารย์ ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทนนักศึกษา วางพานพุ่มสักการะ

๐๘.๐๐ น. - ประธานพิธี จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย
- เริ่มพิธีบวงสรวง

๑๐.๑๕ น. ผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ อาคารสายสุทธานภดล

๑๐.๓๐ น. ประธานพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- อาราธนาศีล
- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
- ถวายภัตตาหาเพล
- ถวายผ้ามหาบังสุกุล
- ถวายเครื่องไทยธรรม
- ถวายปัจจัย และดอกไม้ธูปเทียน กรวดน้ำ รับพร