Home > News > Events > บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2019-10-28 09:46:31

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 น.ส.กนิษฐา กฤตภคะ หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษาและหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเจริญสุขารามวรวิหาร ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม