Home > News > New Student Admission > กำหนดการและรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาขีพครู ปีการศึกษา 2565
กำหนดการและรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาขีพครู ปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-06-28 13:43:49

กำหนดการและขั้นตอนการรายงานตัวหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาขีพครู

และรายงานตัวนักศึกษได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาขีพครู ปีการศึกษา 2565