Home > News > New Student Admission > การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ที่ 1/2566
การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ที่ 1/2566

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2023-10-03 15:22:41

สมัครเข้าศึกษา Online https://admission.ssru.ac.th/

วิธีการสมัคร คลิ๊ก

28 มีนาคม ถึง 11 มิถุนายน 2566

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2566