Home > News > Events > บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 21 ได้รับรางวัลที่ 1 ในโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปี พ.ศ. 2562
บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 21 ได้รับรางวัลที่ 1 ในโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปี พ.ศ. 2562

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2019-11-27 09:34:55

บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 21 ได้รับรางวัลที่ 1 ในโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปี พ.ศ. 2562 ในการประชุมสรุปผลการตรวจโครงการ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์เป็นประธานการประชุม