Home > News > Events > การจัดการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 "Resilience for Never Normal Era"
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 "Resilience for Never Normal Era"

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-02-27 16:00:13

มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาตินเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 "Resilience for Never Normal Era" ระหว่างวันที่  29-30 ก.ค. 2564 ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.4374808485903079/4374808159236445/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th