Home > News > Events > รับสมัครงาน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย 200 อัตรา
รับสมัครงาน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย 200 อัตรา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-01-27 10:57:20

`ประชาสัมพันธ์!!!`
```รับสมัครงาน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย```
`200 อัตรา`

`การสมัครแบ่งออกเป็น 3 ประเภทประกอบด้วย`
1. ประชาชน ตำบลละ 5 คน อัตราเงินเดือน 9,000 บาทต่อเดือน
2. บัณฑิตจบใหม่ ตำบลละ 10 คน อัตราเงินเดือน 15,000 บาทต่อเดือน
3. นักศึกษา ตำบลละ 5 คน อัตราเงินเดือน 5,000 บาทต่อเดือน
`คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง`
`๑) ประชาชน` เป็นที่อยู่ในพื้นที่ที่ว่างงาน ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้างจากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชนและไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่
`๒) บัณฑิตจบใหม่` เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน ๓ ปี มีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่ว่างงาน ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและ
ภาคเอกชนและไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่
`๓) นักศึกษา` เป็นนักศึกษาหรือผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา อาชีวศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ และมีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงานที่ว่างงาน ไม่ได้รับค่าตอบแทนค่าจ้างจากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงาน จากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่