Home > News > Events > การประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน
การประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-01-27 10:54:26

แม้ว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จะทำให้พวกเราไม่ได้พบหน้ากัน กว่าครึ่งเดือนแล้ว แต่ว่าคณาจารย์ของหลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ยังคงมีการพูดคุย ประชุม และปรึกษากันเพื่อปรับปรุงให้การเรียนการสอนของพวกเรามีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน
เราอาจจะมีนักศึกษาจำนวนไม่มากนัก แต่ผู้เรียนทุกคนจะมั่นใจได้ว่า พวกเราจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดในทุกสัปดาห์ เพื่อให้นักศึกษาทุกคนของเราไปถึงเป้าหมายที่ได้ตั้งใจไว้

ปัจจุบัน นักศึกษา รุ่นที่ 1 ของหลักสูตรกำลังอยู่ในกระบวนการสอบเปิดเล่มวิทยานิพนธ์ และนักศึกษา รุ่นที่ 2 ของหลักสูตรมีการเรียนการสอนทุกสัปดาห์ โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยหลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะเปิดรับนักศึกษารุ่นต่อไป ในภาคการศึกษาที่ 1/2564

อนึ่ง หลักสูตรนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก โดยเป็นผู้พัฒนาหลักสูตรวิชานิเทศศาสตร์ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและเป็นสาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่มีความต้องการศึกษาต่อเป็นอันดับต้น ๆ ของกลุ่มราชภัฏ ปัจจุบัน ได้มีการจัดตั้ง #วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ที่พร้อมเปิดให้การศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2564