Home > News > Events > นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร เชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษ
นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร เชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษ

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-01-27 09:42:16

หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟารีดา เจะเอาะ จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นนักวิชาการด้านการทำวิจัยทางการสื่อสารในมิติด้านพื้นที่และการมีส่วนร่วมกับชุมชนเขตภาคใต้ จากจังหวัดนครศรีธรรมราช บรรยายหัวข้อ “การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการสื่อสารกับการวิจัยแบบมีส่วนร่วม” ในรายวิชาการวิจัยประยุกต์เชิงบูรณาการด้านการสื่อสาร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา เป็นอาจารย์ประจำวิชา เพื่อเปิดมุมมองด้านการวิจัยแบบมีส่วนร่วม การทำวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ภายใต้บริบทของสังคมไทยในสถานการณ์ต่างๆ ให้กับนักศึกษาปริญญาเอก