Home > News > Public Relation > บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาและราชสดุดี เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาและราชสดุดี เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2018-11-26 10:59:10

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมอบหมายให้ อ.ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาและราชสดุดี  เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า จัดโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ  มีนะนันทน์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธี   พร้อมคณะผู้กำกับลูกเสือ  ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  กองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ  กองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  รวมทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  ร่วมถวายราชสดุดี