Home > News > Events > กรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
กรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-01-26 19:46:37

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา กรรมการบริหารหลักสูตร นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาเอกแนวใหม่ที่มุ่งสร้างนักวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้ด้านนิเทศศาสตร์ อีกหนึ่งหลักสูตร โดยได้ทำการวิพากษ์หลักสูตรผ่านไปด้วยดีภายใต้วิถีใหม่แบบ New normal และหลักสูตรฯ ได้ผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 14 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

นับเป็นการพัฒนาเครือข่ายนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงสะท้อนศักภาพและคุณภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก นิเทศศาสตร์ สวนสุนันทา ที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรภายนอกในอีกหนึ่งวาระ