Home > News > Events > นักศึกษาปริญญาเอก ภาษาศาสตร์. นำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ออนไลน์
นักศึกษาปริญญาเอก ภาษาศาสตร์. นำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-01-26 19:32:06

นางสาวกิตติภา หิมพานต์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ สวนสุนันทา รุ่น 11 

นำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ออนไลน์ ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา โดยมี ดร. ชลธิชา สุดมุข 

ให้คำแนะนำจากรัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา