Home > News > Events > ลงคะแนนเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจำของคณะ
ลงคะแนนเลือกคณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทกรรมการจากผู้แทนคณาจารย์ประจำของคณะ

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-05-25 08:24:37

     ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้การได้มาซึ่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั้น

     ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ.pdf

   บัณฑิตวิทยาลัยจึงขอเชิญอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกกรรมการฯ ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งออนไลน์ ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์ลงคะแนนเลือกกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ.pdf

 ลงคะแนน คลิ๊ก หรือ สแกน