Home > News > Events > บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยฯ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยฯ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-05-25 10:10:53

การเรียนการสอนออนไลน์ ในรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยฯ

ในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563

รศ.ดร.ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร (อาจารย์ผู้สอน)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา