Home > News > Events > บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2019-10-24 10:31:56

วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ นายธวัชภูพิสิฐ ภัทรดาภา หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 3122 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 31 ชั้น 2 ซึ่งจัดโดยกองนโยบายและแผน