Home > News > Public Relation > บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย: มารยาทงามตามวิถีชาววัง
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย: มารยาทงามตามวิถีชาววัง

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2018-11-23 08:48:09

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย: มารยาทงามตามวิถีชาววัง ซึ่งในวันนี้ตรงกับประเพณีลอยกระทงของชาวไทย จึงได้จัดให้มีการประดิษฐ์กระทงจากใบตอง ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติ ทั้งยังเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยอีกด้วย