Home > News > Events > เปิดรับผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เปิดรับผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-04-23 11:30:35

???? ประกาศ!!!
ขยายเวลาเปิดรับผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ????
(จากเดิมวันที่ 30 เมษายน 2563)
**ข้อกำหนดการส่งผลงานไม่มีการเปลี่ยนแปลง**
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
02 333 3730
ดาวน์โหลดข้อมูลหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวดที่ https://www.mhesi.go.th/home/index.php/pr/news/1086-logodesigncontest2020