Home > News > Events > ประชาสัมพันธ์งานนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 "งานวิชาการรับใช้สังคม"
ประชาสัมพันธ์งานนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 "งานวิชาการรับใช้สังคม"

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-02-23 11:19:43


มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ    ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม  และขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวืชาการระดับชาติและนานาชาติ  ครั้งที่  8  "งานวิชาการรับใช้สังคม"  (การประชุมแบบออนไลน์)  ในวันที่  25  มิ.ย.2564  ณ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ


www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th