Home > News > Events > สถานที่อบรมการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
สถานที่อบรมการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2018-01-16 12:05:04

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ 

วิทยากร: รศ.ดร.โยธิน แสวงดี

โดยจัดในวันเสาร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑  เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

ณ ห้อง ๒๖๑๐๓ (ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ชั้น ๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี