Home > News > Events > เพิ่มวันจัดโครงการอบรมเขียนบทความวิจัย
เพิ่มวันจัดโครงการอบรมเขียนบทความวิจัย

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2018-01-16 12:05:44

เพิ่มวันจัดโครงการอบรมฯ 

สำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา และ

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

วิทยากร: รศ.ดร.โยธิน แสวงดี

ในวันเสาร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐น.

ณ ห้องประชุม ๒๖๑๐๓ (ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

ชั้น ๑ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี