Home > News > Events > กำหนดการสอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ 16 ธันวาคม 2560 แก้ไข 2017.12.15
กำหนดการสอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ 16 ธันวาคม 2560 แก้ไข 2017.12.15

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2017-12-15 15:50:19

ห้องสอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้และสอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560