Home > News > Events > บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2563
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2563

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-02-20 14:53:06

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 วาระสำคัญในคราวนี้ ได้แก่ การจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2563